bibliotekazsckr
Nawigacja
Witamy
Aktualności
O bibliotece
Regulamin
Galeria zdjęć
2/Październik 2011
GAZETKA SZKOLNA
7/Marzec 2012
Gazetka szkolna- numery archiwalne
01/Listopad 2009
02/Grudzień 2009
03/Styczeń 2010
04/Luty 2010
05/Marzec 2010
06/Kwiecień 2010
07/Maj 2010
09/Wrzesień 2010
10/Październik 2010
11/Listopad 2010
12/Grudzień 2010
13/Styczeń 2011
14/Luty 2011
15/Marzec 2011
16/Kwiecień 2011
1/Wrzesień 2011
2/Październik 2011
3/Listopad 2011
Regulamin

REGULAMIN
BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
im. AUGUSTA ZAMOYSKIEGO
w JABŁONIU


1.Biblioteka szkolna pełniąca funkcję Szkolnego Centrum Informacji jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno- wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczyciela oraz popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród uczniów.

2.Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
-gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów w wypożyczalni oraz czytelni,
-prowadzenie zajęć w ramach edukacji czytelniczej i medialnej
-komputeryzację zasobów biblioteki,
-wykorzystanie narzędzi multimedialnych w procesie edukacji

3.Użytkownikami biblioteki są uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkoły oraz rodzice.

4.Udostępnianie źródeł informacji, będących w zasobach biblioteki odbywa się przez pięć dni w tygodniu, zgodnie z organizacją roku szkolnego, wynikającego z planu dydaktycznego szkoły.

5.Biblioteka wspiera wszechstronny rozwój intelektualny każdego ucznia -stwarza warunki do samokształcenia -zapewnia warunki rozwoju uzdolnień i zainteresowań

6.Biblioteka wspomaga program wychowawczy i profilaktyczny szkoły. -biblioteka wspiera realizację szkolnego programu wychowawczego
i profilaktycznego poprzez stosowanie różnorodnych form pomocy wychowawczej, promowanie pożądanych postaw oraz współpracę z wychowawcami i pedagogiem szkolnym

7.Biblioteka jest otwarta na kontakty ze środowiskiem. -współpracuje z radą pedagogiczną oraz rodzicami przy organizowaniu imprez, rocznic, obchodów
-współpracuje z instytucjami kulturalnymi
-działania biblioteki promowane są na forum szkoły i środowiska.

8.Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły, który zapewnia odpowiednie warunki działalności i rozwoju biblioteki, a w szczególności: lokal, środki na wyposażenie w sprzęt i materiały biblioteczne,
a także środki na prowadzenie działań bieżących i perspektywicznych.

9.Zadania nauczyciela- bibliotekarza:

1)praca pedagogiczna:
a)udostępnianie zbiorów
b)prowadzenie działalności informacyjnej
c)poradnictwo w wyborach czytelniczych
d)organizacja pracy zespołu uczniów współpracujących z biblioteką
e)informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, analizowanie stanu czytelnictwa na
posiedzeniach rad pedagogicznych,
f)współpraca z nauczycielami w zakresie realizacji ścieżki edukacyjnej „Edukacja
czytelnicza i medialna”
g)współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym w realizacji zadań szkoły

2)prace organizacyjne:
a)gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły,
b)opracowanie biblioteczne zbiorów
c)ewidencja zbiorów,
d)selekcja zbiorów
e)organizacja warsztatu działalności informacyjnej
f)organizacja udostępniania zbiorów,
g)prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy biblioteki

10.Biblioteka współpracuje z :

1)Dyrekcja Szkoły w zakresie planowania i organizacji pracy, ustalania budżetu biblioteki, mierzenia jakości pracy;
2)Księgowością szkoły w zakresie planów finansowych, przy uwzględnianiu dezyderatów czytelniczych i profilu gromadzenia zbiorów, wydatków, ewidencji finansowej zbiorów;
3)Zespołem humanistów w zakresie realizacji programów i doskonalenia;
4)Samorządem uczniowskim, organizacjami szkolnymi w zakresie organizacji pracy i życia kulturalnego szkoły i biblioteki;
5)Wychowawcami klas w zakresie rozpoznawania i rozwijania zainteresowań czytelniczych oraz egzekwowania postanowień Regulaminu biblioteki;
6)Nauczycielami przedmiotów w zakresie organizacji zajęć bibliotecznych, udostępniania materiałów edukacyjnych na zajęcia przedmiotowe, organizacji wspólnych przedsięwzięć, popularyzacji literatury pedagogicznej i metodycznej.

11.Zasady korzystania ze zbiorów biblioteki oraz stanowisk komputerowych określają: Regulamin wypożyczalni i czytelni oraz Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego.


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO
W BIBLIOTECE SZKOLNEJ- INTERNETOWYM CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

1. Stanowisko komputerowe służy wyłącznie do przeglądu programów znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu.

2. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat dydaktyczny.

3. Wykorzystanie komputerów w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne w przypadku wolnych stanowisk.

4. Komputer uruchamia i wyłącza nauczyciel- bibliotekarz. Przed przystąpieniem do pracy użytkownik komputera powinien zgłosić nauczycielowi- bibliotekarzowi chęć przystąpienia do pracy. Po zapoznaniu się z regulaminem, uczeń podaje rodzaj wykonywanej czynności, w przypadku korzystania z Internetu- określa tematykę poszukiwanych informacji oraz podpisuje się, akceptując tym samym regulamin.

5. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.

6. Użytkownik musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania. Nauczyciel- bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwać komputera, powinien jednak służyć radą i pomocą.

7. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz.

8. Przy stanowisku może znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące w ciszy i nie zakłócające rytmu pracy biblioteki.

9. Korzystając z programów emitujących dźwięk, należy ustawić głos stosunkowo cicho.

10. Zalecane jest wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej za pośrednictwem stron internetowych. Użytkownik korzystający z programu Outlook Ekspress po zakończeniu pracy powinien usunąć skonfigurowane przez siebie konto.

11. Po zakończeniu pracy przy komputerze należy usunąć z dysku oraz z pulpitu zapisane przez siebie pliki.

12. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

13. SMS można wysyłać tylko raz dziennie.

14. Internet służy jedynie do celów edukacyjnych /np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych/. Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi- bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.

15. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel- bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika komputera.

16. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela- bibliotekarza.

17. Za wszystkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada/ finansowo/ użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.


ZABRANIA SIĘ:
1. Korzystania z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
2. Wykorzystywania komputera do prowadzenia gier i zabaw / w szczególności czatów i gadu- gadu/, a także odwiedzania tych stron.
3. Instalowania innych programów, dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
REGULAMIN
WYPOŻYCZALNI I CZYTELNI


1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można:

• Wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe, książki zawodowe)

• Czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny lub czasopisma).

3. Dokonując wypożyczeń lub zwrotów książek należy podać swoje imię, nazwisko i klasę.

4. Jednorazowo wypożyczyć można 4 książki. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc. Za zgodą nauczyciela- bibliotekarza można ją prolongować /z wyjątkiem lektur/ na kolejny okres. Szczególnie poczytne książki wypożycza się na jeden tydzień.

5. Uczeń, który ma nie oddaną w terminie książkę nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.

6. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.

7. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki oraz innej wskazanej przez nauczyciela- bibliotekarza. Do momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.

8. Ze sprzętu audiowizualnego (telewizor, magnetowid) można korzystać wyłącznie zbiorowo za zgodą nauczyciela- bibliotekarza. Sprzęt obsługiwać może jedynie nauczyciel.

9. Zady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.

10. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.

11. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

12. Wypożyczać książki można tylko na swoje nazwisko. Czytelnik zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu tożsamości.

13. Wypożyczeń dla nauczycieli dokonuje się na podstawie karty bibliotecznej nauczyciela.

14. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej trzy lektury. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.

15. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji

16. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary (prace na rzecz biblioteki, okresowe wstrzymanie wypożyczeń, wstrzymanie świadectwa)

17. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego

18. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.

19. Czytelnicy opuszczający szkołę / nauczyciele, uczniowie, pracownicy/ zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki

20. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Licznik odwiedzin
Dodatki na bloga

BIBLIOTEKA ZSCKR w Jabłoniu

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl